TERMS AND CONDITIONS

Het platform John Deere verhalen op de website Facebook wordt georganiseerd door John Deere GmbH & Co. KG (statutaire zetel in Mannheim, geregistreerd in handelsregister van het Kantongerecht van Mannheim onder nummer HRA 704371), John-Deere-Str. 70, D-68163 Mannheim, Duitsland (hierna te noemen 'John Deere').

Algemene voorwaarden:

Platform John Deere verhalen

Dit platform is verbonden met de website Facebook, waardoor iedereen een foto kan uploaden die is gerelateerd aan allerlei soorten machines van het bedrijf John Deere.

Gebruik van het platform John Deere verhalen

Iedereen die in het bezit is van foto's van John Deere machines, kan deze zonder kosten uploaden op dit platform.

Wanneer de foto's met succes zijn geüpload, wordt elke gebruiker gevraagd om zijn voor- en achternaam evenals zijn e-mailadres te verstrekken. Het aantal foto's dat kan worden geüpload, is onbeperkt.

Alle gebruikers met een wettelijke leeftijd van 18 jaar of ouder mogen deelnemen. Er zullen geen prijzen worden toegekend aan minderjarigen die nog deelnemen.

Als een gebruiker één enkele foto van John Deere machines uploadt naar het platform en John Deere besluit om een dergelijke foto verder te gebruiken, dan wordt de gebruiker beloond met één enkele voucher ter waarde van vijftien (15) EUR, wat kan worden gebruikt voor het aanschaffen van artikelen in de webwinkel van John Deere (www.JohnDeereShop.com).

In het geval dat een gebruiker meerdere foto's uploadt en John Deere is geïnteresseerd in verder gebruik van al die geüploade foto's, dan wordt de gebruiker beloond met een voucher ter waarde van vijftien (15) EUR voor elke geselecteerde foto. Dergelijke vouchers kunnen worden gebruikt voor het aanschaffen van artikelen in de webwinkel van John Deere (www.JohnDeereShop.com).

John Deere gaat akkoord dat alle niet-geselecteerde foto's alsookde gegevens met betrekking tot die foto's, worden verwijderd en niet verder worden gebruikt.

Alle gebruikers zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de contactgegevens die door henzelf verstrekt worden en daarom moeten persoonlijke gegevens correct worden ingevoerd.

Werknemers van John Deere kunnen ook deelnemen.

Voor de duidelijkheid wordt uitdrukkelijk vermeld dat voor deelname aan deze promotie geen producten of diensten hoeven te worden gekocht.

John Deere heeft het recht om individuele personen uit te sluiten van het gebruik van het platform in het geval van een gegronde reden daarvoor, bijvoorbeeld een schending of niet-nakoming van de huidige Algemene voorwaarden, manipulatie, enz. en behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen. Indien aan de voorwaarden voor uitsluiting wordt voldaan, kunnen prijzen ook op een later tijdstip worden geweigerd of teruggevorderd. Uitsluiting op basis van gegronde redenen geeft een uitgesloten deelnemer geen recht op enige vordering jegens John Deere.

Naast het voorgaande zal John Deere, in het geval van foto's die slechte inhoud weergeven, het recht hebben om die foto's geheel naar eigen goeddunken te verwijderen en te melden.

Voor de duidelijkheid heeft slechte inhoud betrekking op foto's met daarop discriminatie of foto's die discriminatie aanmoedigen tegen personen gebaseerd op persoonlijke kenmerken, zoals ras, etniciteit, huidskleur, nationale afkomst, godsdienst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, gezinsstatus, handicap, medische of genetische toestand. Bovendien worden ook dergelijke foto's als slechte inhoud gezien die naaktheid, afbeeldingen van personen in expliciete of suggestieve posities, of activiteiten die overdreven suggestief of seksueel provocerend zijn, weergeven.

Foto's die het gebruik van drugs promoten, worden geclassificeerd als slechte inhoud en worden daardoor onmiddellijk verwijderd.

John Deere zal tevens het volledige recht hebben om foto's te verwijderen die niet in overeenstemming zijn met de veiligheidsregels van John Deere, d.w.z. machines die worden bediend door kinderen of ongetrainde personen, de machines besturen zonder de vereiste veiligheidsgordel of enig ander gedrag dat zou kunnen leiden tot ongevallen en letsel.

Gebruik van foto's

De gebruiker bevestigt dat zij/hij de enige wettelijk gerechtigde eigenaar van het auteaursrecht van de geüploade foto is, wat betekent dat de desbetreffende foto persoonlijk en onafhankelijk is gemaakt door de üploadende gebruiker, vrij van enige rechten van derden. De gebruiker bevestigt zijn/haar onherroepelijke instemming met het gebruik, d.w.z. de publicatie en verspreiding van de foto conform § 22 KuG van John Deere, haar partners en dealers.

Met betrekking tot toepasselijke auteursrechtwetgeving, verleent de üploadende gebruiker op onherroepelijke wijze aan John Deere alsook haar partners en dealers het niet-exclusieve, in onder licentie uit te geven recht om de desbetreffende foto te gebruiken voor doeleinden van marketing en reclame, zonder beperkingen in tijd, geografie en inhoud. Dit omvat het recht op kopiëren, verspreiden, tonen, openbaar beschikbaar maken, bewerken en aanpassen van de desbetreffende foto in enige media, bijv. in elektronische of gedrukte vorm. Dit omvat online publicaties op Facebook, YouTube, John Deere website, Instagram, John Deere intranet, websites van JD dealers, Facebook van JD dealers, Instagram van JD dealers, YouTube van JD dealers alsook gedrukte publicaties zoals brochures, flyers, banners, posters, kalenders.

De verlening en toewijzing van rechten wordt beloond met de hierboven vermelde voucher.

In het geval dat andere personen samen met de üploadende gebruiker worden weergegeven in de geüploade foto's, garandeert deze laatste expliciet de bijbehorende schriftelijke instemming te verkrijgen van alle andere personen die worden weergegeven. Bovendien zal de gebruiker aansprakelijk worden gehouden in het geval dat een dergelijke instemming niet wordt verkregen alsook voor enige claim met betrekking tot een dergelijk, niet verkrijgen van instemming.

Overige

John Deere behoudt zich het recht voor tot opschorting of beëindiging op enig moment van het gebruik van het platform.

De gebruikers erkennen en stemmen ermee in dat hun deelname aan deze activiteit volledig vrijwillig is.

Alle zaken die ontstaan uit of die zijn gerelateerd aan deze Algemene voorwaarden, zullen vallen onder en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het materieel recht van de Republiek Duitsland met uitsluiting van haar regels betreffende bepalingen inzake conflicten van recht. Enige claim of reden voor rechtsvordering die ontstaat onder deze Algemene voorwaarden, zal alleen worden aangetekend in de rechtbanken in Mannheim (Duitsland), en de partijen stemmen hierbij in met de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

Gegevensbescherming

Door deelname aan de campagne 'John Deere verhalen', gaat u akkoord met het volgende gebruik van uw persoonlijke gegevens:

Verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens

In het kader van uw deelname aan de John Deere promotie 'John Deere verhalen' worden de volgende persoonsgegevens verzameld en opgeslagen: Voor- en achternaam, adres en e-mailadres, foto('s).  De gegevens worden elektronisch opgeslagen.

Wij delen of onthullen informatie aan partners van John Deere, dealers van John Deere en onze externe IT-serviceprovider. Informatie wordt verzonden naar of geopend in andere landen met andere, en wellicht minder beschermende wetgeving betreffende gegevensbescherming (inclusief de Verenigde Staten), hoewel John Deere standaard contractbepalingen en/of bindende bedrijfsregelgeving gebruikt.  Meer informatie over dergelijke maatregelen is beschikbaar in onze volledige privacyverklaring.

Er zal geen verdere openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden plaatsvinden. Uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt in het kader van deelname aan deze campagne, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld, uitsluitend worden gebruikt om de campagne in goede banen te leiden en zullen drie maanden na de uiteindelijke afronding van het gebruik van uw foto worden verwijderd.

Rechten van de betrokkene

U heeft recht op informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Op verzoek wordt u voorzien van volledige informatie over de opgeslagen gegevens, voor zover deze u betreft. Een informele e-mail naar R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com volstaat hiervoor.

U kunt uw toestemming voor het gebruik en de opslag van uw e-mailadres te allen tijde intrekken zonder opgave van redenen. Een informele e-mail naar R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com volstaat hiervoor. U kunt op dezelfde manier ook uw gegevens corrigeren.

In het geval van een terugtrekking van instemming worden uw persoonlijke contactgegevens onmiddellijk uit onze database verwijderd. De terugtrekking en de succesvolle verwijdering van uw persoonlijke deelnemergegevens worden op verzoek bevestigd per e-mail. U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit. U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om een door een computer leesbare kopie van gegevens te vragen.

De instemming die is gegeven met betrekking tot het gebruik van foto's na het uploaden hiervan, kan echter niet worden ingetrokken.

Onze algemene bepalingen inzake gegevensbescherming zijn tevens van toepassing

https://www.deere.nl/nl/privacy-en-data/