Privacy en data

Deze privacyverklaring ('Statement') van de onderneming John Deere is uitgegeven namens de entiteiten die hieronder als 'Gegevensbeheerders' zijn aangegeven in de tabel aan het einde van deze verklaring (dat zijn 'John Deere', 'wij' of 'ons'). Deze verklaring is gericht aan individuen met wie wij omgaan, inclusief bezoekers of gebruikers van onze websites, toepassingen (web of mobiel) of onlinediensten ('onlineservices'); huidige en toekomstige klanten; management en personeel van zakelijke klanten en verkopers; management en personeel van geautoriseerde dealers van John Deere; bezoekers van onze voorzieningen, musea en attracties; en andere ontvangers van onze diensten. De mensen van wie de persoonlijke gegevens verwerkt worden, worden in deze verklaring aangesproken met 'u'.

John Deere in haar rol als gegevensbeheerder zal gegevens over u in papiervorm en elektrisch als 'persoonlijke gegevens' verwerken. De persoonlijke gegevens worden rechtstreeks van u verzameld, we verzamelen dergelijke gegevens intern en in bepaalde gevallen verzamelen we dergelijke gegevens van relevante derde partijen.

Persoonlijke Gegevens worden gedeeld met leden van de John Deere Group (zie ook hoofdstuk 4, hieronder). Een lijst met bedrijven die onderdeel zijn van de John Deere Group vindt u via. Bedrijven die tot de John Deere Group behoren kunnen in bepaalde situaties gezamenlijk persoonlijke gegevens verwerken (zie ook hoofdstuk 3, hieronder).

Er kunnen ook land- of productspecifieke privacyverklaringen van toepassing zijn op specifieke producten en diensten aangeboden door John Deere en deze zijn toegankelijk via het menu 'Country or Product Specific Information' (Land- of productspecifieke gegevens). Ter illustratie: naast andere producten worden er ook financiële producten en services door John Deere Bank S.A. aangeboden die over het algemeen het verzamelen van aanvullende, of verschillende, categorieën van informatie en gegevens vereisen. John Deere GmbH & CO KG biedt ook diverse dataservices en abonnementen aan.

Tot slot worden producten van John Deere gedistribueerd via een netwerk van geautoriseerde dealers en distributeurs. De meerderheid van deze dealers en distributeurs zijn zelfstandig beheerde en bestuurde bedrijven, die mogelijk hun eigen privacyverklaringen hebben.

Privacybeleid van het bedrijf

1. Typen van verwerkte persoonlijke gegevens

De categorieën van persoonlijke gegevens over u die wij verwerken, zijn de volgende:

Persoonlijke gegevens, zoals uw naam, roepnaam, achternaam, bijnaam, geboortedatum, gebruikersnaam, wachtwoord en andere authenticatiemiddelen, identiteitsnummer, handtekeningen en afbeeldingen.

Contactgegevens, zoals het adres, mail- of postadres, telefoonnummer, social media-profielgegevens en e-mailadres.

Werkgerelateerde gegevens, zoals de bedrijfstak, functie, zakelijke activiteiten, huidige en vorige werkgevers, relatie met een klant of derden (bijvoorbeeld dealer, leverancier), werkadres, telefoonnummer werk, werkgerelateerde social media en e-mailadres werk.

Transactiegegevens of financiële accountgegevens, zoals factuuradres, bankrekening, bankrekeningnummer en routenummers; creditcardgegevens of betaalpasgegevens, pincode en vervaldatum; naam en details kaarthouder of rekeninghouder; opdrachtgegevens; gegevens afschriften; en informatie over het financieren van apparatuur en leaseactiviteiten. Het is ons toegestaan of bij wet vereist dat wij naar identiteitsbewijzen mogen vragen.

Gegevens die u op messageboards, gebruikersforums (inclusief social media) plaats of in reactie op enquêtes, zoals gebruikersnamen, social media-profielgegevens, opmerkingen (inclusief views en opinies), afbeeldingen en andere informatie.

Voorkeur- en relatiegegevens op grond waarvan wij begrijpen wie u bent en wat u wilt om u producten en diensten aan te bieden die u mogelijk interessant vindt, zoals gegevens op het gebied van eigendom, boerderij of bedrijf, uw algemene locatie, voorkeuren en taalvoorkeuren. Dit omvat ook informatie over hoe uw interactie is met ons, onze dealers en zakenpartners; en details van accounts bij ons waaronder aankopen, inlichtingen en klantaccounts, garantieclaimgeschiedenis en betaalgeschiedenis.

Gebruiksgegevens, zoals details over producten en services, hardware en specificaties besturingssysteem, softwareversie, prestatiegegevens en statistische gegevens, loggegevens, gebruik van apparaten en toepassingen (en producten en services) en diagnosegegevens.

Automatisch verzamelde gegevens, zoals gegevens over pagina's of content bezocht bij onlinediensten; in het geval u onze communicatie geopend of gelezen hebt; het bestaan van cookies en andere technologieën; tijd en duur van het gebruik van de onlinediensten; en foutrapporten en prestatiegegevens. De verzamelde informatie en gegevens bevatten uw internetprotocol (IP)-adres (en informatie met betrekking tot het IP-adres); type en versie van het besturingssysteem van uw apparaat of webbrowser; hardwaremodel, apparaat-ID of ID's voor ieder apparaat dat gebruikt wordt voor de toegang tot onlinediensten en andere unieke apparaat-ID's, en in sommige gevallen de locatie van uw apparaat. Deze informatie kan worden geregistreerd wanneer u van de onlinediensten gebruikmaakt.

Gevoelige persoonlijke gegevens: Sommige persoonlijke gegevens die wij verwerken met betrekking tot het doel in hoofdstuk 2 kunnen als gevoelige persoonlijke gegevens worden aangemerkt die onder de privacy- en gegevensbeschermingswet vallen (zoals gedefinieerd in de wet op de privacy), daarbij gaat het om gegevens over ras of etniciteit, politieke meningen, religieuze of filosofische opvattingen of lidmaatschap van een vakbond en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens rondom het seksleven of de seksuele voorkeur van een natuurlijk persoon. Daarnaast kunnen sommige Persoonlijke Gegevens ook informatie bevatten over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

2. Bronnen van Verwerkte Persoonlijke Gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u die van verschillende bronnen afkomstig zijn, zoals:

Informatie rechtstreeks verzamelt via u: Persoonlijke gegevens worden over het algemeen rechtstreeks via u verzameld (elektronisch, schriftelijk of mondeling). Wij vragen u om gegevens en informatie (bijvoorbeeld persoonlijke details; contactgegevens; transactiegegevens) op het moment dat u interactie met ons hebt, bijvoorbeeld tijdens het aanmelden bij een dienst, het aanschaffen van een dienst of het kopen van een product, het invoeren van informatie op onze onlinediensten, het registreren van een account voor onze onlinediensten, het aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief, tijdens het contact met onze klantenservice voor servicedoeleinden, het doen van een aankoop, het registeren voor een trainingsklas, aanvraag van een financiering, reactie op enquêtes, het registreren van uw garantie of op een andere manier.

Informatie die wij intern verzamelen: Wij verzamelen, observeren of bestuderen gegevens over u, verkregen via uw interacties met ons (bijvoorbeeld voorkeur- en relatiegegevens); gedurende onze relatie met u; of wanneer u gebruikmaakt van onze producten of diensten (bijv. informatie door gebruik van producten en diensten; automatisch verzamelde gegevens). Wij verzamelen of verwerven persoonlijke gegevens wanneer u ons bezoekt of gebruikmaakt van onze onlinediensten. Wij (of derden) maken gebruik van cookies en andere technologische middelen om gegevens over uw computer of apparaat te verzamelen en uw gebruik van onze onlinediensten. Voor meer informatie over cookies en andere technologieën verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 'Cookies and Similar Collection Technologies'.

Informatie van derden: Wij ontvangen persoonlijke gegevens over u van derden die deze informatie aan ons doorgeeft, zoals leden van de John Deere Group, onze klanten, geautoriseerde dealers van John Deere, uw werkgever, kredietwaardigheidsbureaus of rechtshandhavingsinstanties of overheidsinstanties (bijvoorbeeld persoonlijke details; contactgegevens; werkgerelateerde gegevens; transactiegegevens of financiële accountgegevens). Wij ontvangen ook persoonlijke gegevens over u van derden met betrekking tot uw aankoop van onze producten of diensten via dergelijke derden (bijvoorbeeld geautoriseerde dealers van John Deere).

Openbare beschikbare informatie: Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u (bijvoorbeeld voorkeur- en relatiegegevens) die openbaar beschikbaar zijn (bijvoorbeeld gegevens over de eigenaar die klant bij ons is, bedrijfs- en zakelijke details, financiële informatie) of informatie die u openbaar heeft gemaakt; externe gegevensverstrekkers die onze bestanden verbeteren en ons helpen een beter inzicht te krijgen in onze klanten of van social media sites, zoals Facebook, wanneer u interactie hebt met een social media-functie bij onlinediensten zoals een social media plug-in (een Facebook 'like'-knop) wanneer u onze social media-pagina's 'leuk vindt' of lid wordt van onze community's. Wanneer u interactie met ons hebt via social media, kunt u ons toestemming verlenen om uw social media-profiel te bekijken.

3. Doeleinden Voor Het Verwerken Van Persoonlijke Gegevens (de 'Doeleinden')

Persoonlijke gegevens worden voor de volgende doelen en juridische redenen verwerkt (juridische grondslagen voor verwerking). Waar van toepassing zullen wij u er op het moment waarop de gegevens verzameld worden op wijzen of het gaat om een wettelijke of contractuele verplichting om de Persoonlijke Gegevens aan te leveren en wat de eventuele gevolgen zijn wanneer u dit niet doet:

a) Klantenservice: Om de vereiste producten en dienst te ontvangen; voor gerelateerde diensten zoals productlevering, onderhoud, klant- en productondersteuning en service (inclusief garantieservice), financiering, lease en kredietdiensten; en operationele onlinediensten.

Dit omvat het verwerken van persoonlijke gegevens om: Taken uit te voeren die nodig zijn om aan verzoeken of bestellingen te voldoen en deze te verwerken, zoals het reageren op verzoeken voor aanvullende informatie of het reageren op verzoeken voor citaten (hetzij rechtstreeks of via een geautoriseerde dealer van John Deere) om de identiteit van een individu te controleren (of de identiteit van een vertegenwoordiger) om toestemming te verlenen tot een zakelijk klantaccount, geschiktheid controleren voor aanmoedigingsprogramma's, productregistraties verwerken, en gevraagde producten en diensten leveren (inclusief het vergemakkelijken van het bestel- en leveringsproces tussen u en een geautoriseerde dealer van John Deere); software en apparaten activeren die activering vereisen; het beheren van uw account(s) en het verwerken van betalingen voor goederen en diensten; contracten tot stand brengen en uitvoeren; garantieclaims verwerken en garantieservice verlenen; uitgebreide garantieprogramma's leveren en onderhouden, inclusief het beheren van servicecontracten en facturatie; het registreren en tot stand brengen van een account bij onlinediensten, inclusief het aanmaken van een gebruikersaccount en beheer; en levert u de onlinediensten en desbetreffende functionaliteiten, inclusief het beheren en regelen van onlinediensten, het leveren van content aan u en het communiceren en de interacties met u bij de onlinediensten.

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor ieder contract dat u met ons wilt aangaan (inclusief de algemene voorwaarden met betrekking tot de onlinediensten) of om voor het aangaan van een contract stappen te nemen; (2) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke bepaling die voor ons van toepassing is; (3) de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van John Deere, een lid van de John Deere Group of legitieme belangen van derden (bijvoorbeeld dealerschap of zakelijke klant) t.a.v. het leveren van service aan u, product- en klantondersteuning, trainingen en andere educatieve evenementen, en het communiceren van relevante informatie over productupdates en -verbeteringen (voor zover dergelijke legitieme belangen niet worden opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden); of (4) de verwerking met uw toestemming geschiedt.

b) Product- en klantondersteuning: Om ondersteuning voor producten en diensten te bieden; relaties met klanten, dealers en leveranciers te onderhouden; voor diagnosen en reparaties; communicaties; en productveiligheid en het verwerken van terugroepen.

Als onderdeel in het leveren van service en ondersteuning maken wij gebruik van een klantrelatiebeheersysteem (persoonlijke details, contactgegevens, voorkeur- en relatiegegevens, openbaar beschikbare informatie) om de betrokkenheid te monitoren, ervoor te zorgen dat de contactgegevens up-to-date zijn, een uitgebreid overzicht te krijgen van de zakelijke activiteiten met u (en uw bedrijf), het voorkomen van dubbele communicatie over vergelijkbare onderwerpen, het leveren van verkopen en ondersteuning en het reageren op communicaties of verzoeken van u.

Dit omvat het verwerken van persoonlijke gegevens om: Trainingen en andere educatieve evenementen aan klanten, dealers, leveranciers en het personeel hiervan aan te bieden; periodiek onderhoud en ondersteuning aan producten en diensten te bieden (inclusief software-updates); te reageren op verzoeken van dealers om technische ondersteuning bij het identificeren van een probleem met een product of dienst en andere diagnosen; en communicatie te bieden m.b.t. uw producten of diensten, inclusief servicegegevens, bevestigingen, mededelingen, updates, ondersteunings- en administratieve berichten en u informatie te bieden om veiligheids- en wettelijke redenen, zoals terugroepen en veiligheidscommunicaties.

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor ieder contract dat u met ons wilt aangaan (inclusief de algemene voorwaarden met betrekking tot de onlinediensten) of om voor het aangaan van een contract stappen te nemen; (2) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke bepaling die voor ons van toepassing is (bijv. bekendmaken en beheren van terugroepen); (3) de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van John Deere, een lid van de John Deere Group of legitieme belangen van derden (bijvoorbeeld dealer, zakelijke klant) t.a.v. het leveren van service aan u, product- en klantondersteuning, trainingen en andere educatieve evenementen, en het communiceren van relevante informatie over productupdates en -verbeteringen (voor zover dergelijke legitieme belangen niet worden opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden), of (4) de verwerking met uw toestemming geschiedt.

c) Reclame: Voor het verschaffen van communicatie over en aanbiedingen voor producten en diensten van John Deere, leden van de John Deere Group of onze dealers, leveranciers en partners, waaronder aanbiedingen op grond van uw interesses, persoonlijke en zakelijke eigenschappen en locatie.

Wij (of derden, zoals een geautoriseerde dealer van John Deere) kunnen deze communicatie en aanbiedingen aanbieden via e-mail, de post, online (inclusief het leveren van gepersonaliseerde reclame en content bij de onlinediensten), social media-platformen, tekstberichten, pushmeldingen en andere middelen. Met betrekking tot marketing op social media-platformen kan er pseudonieme informatie (cryptografische hash van persoonlijke details of contactgegevens) aan social media-platformen worden aangeboden om een match met uw social media-account mogelijk te maken, zodat wij uw reclame op het platform kunnen aanbieden. Zoals uitvoerig besproken in hoofdstuk 5, maken wij (of derden) gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën om onlinediensten te personaliseren of advertenties te kunnen plaatsen die relevant zijn voor uw interesse in websites van derden.

Dit omvat het verwerken van persoonlijke gegevens om: Advertentie- en marketingprogramma's te maken met online- en offline-informatie (persoonlijke details, contactgegevens, voorkeur- en relatiegegevens, gebruiksgegevens, automatisch verzamelde gegevens) om producten en diensten voor te stellen waarin u mogelijk interesse zou kunnen hebben en informatie (persoonlijke details, gebruiksgegevens, automatisch verzamelde gegevens) te gebruiken om de onlinediensten te personaliseren om deze beter op uw interesses af te stemmen.

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) verwerken noodzakelijk is voor het doel van legitieme belangen van John Deere, een lid van de John Deere Group of derden (bijvoorbeeld dealer) t.a.v. het uitvoeren van marketing, prospecteren en het werven van nieuwe klanten, het verkrijgen van voorkeuren om aanbiedingen beter te personaliseren en om producten en diensten aan te bieden die aan de behoeften van een (toekomstige) klant voldoen (voor zover dat legitieme belang niet wordt opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden); of (2) de verwerking met uw toestemming geschiedt.

d) Enquêtes en promotionele evenementen: Om sweepstakes, wedstrijden, loyaliteitsprogramma's en andere promotionele evenementen te gebruiken waarvoor u zich moet aanmelden of aan deelneemt, zoals het plannen en regelen van rondleidingen in onze faciliteiten of attracties van een lid van de John Deere Group of het meedoen aan productintroducties en andere vakbeurzen.

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor ieder contract dat u met ons wilt aangaan (inclusief de algemene voorwaarden met betrekking tot het promotionele evenement) of om voor het aangaan van een contract stappen te nemen; (2) de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group t.a.v. het aanbieden van marketing, prospecteren, service en het werven van (toekomstige) klanten (voor zover dergelijke legitieme belangen niet worden opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden); of (3) de verwerking met uw toestemming geschiedt.

e) Overige communicaties: Om andere informatie te verstrekken die interessant kan zijn, zoals aankondigingen, reminders, service-onderbrekingen, productverbeteringsprogramma's en technische servicebulletins; nieuws over John Deere of leden van de John Deere Group, bedrijfsbladen (zoals The Furrow en Homestead) en catalogi; en uitnodigingen voor vakbeurzen, productintroducties en andere evenementen.

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor ieder contract dat u met ons wilt aangaan (inclusief de algemene voorwaarden met betrekking tot abonnementen van onze publicaties) of om voor het aangaan van een contract stappen te nemen; (2) de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van John Deere, een lid van de John Deere Group of derden (bijvoorbeeld dealer) t.a.v. het aanbieden van marketing, prospecteren, werven van nieuwe klanten, nieuws over service en communicatie aan (toekomstige) klanten zoals productupdates en -verbeteringen en andere informatie over producten en diensten (voor zover dergelijke legitieme belangen niet worden opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden); of (4) de verwerking met uw toestemming geschiedt.

f) Onderzoek; producten en diensten verbeteren: Om problemen met bestaande producten en diensten te identificeren en te herkennen, begrijpen hoe onze producten en diensten worden gebruikt, effectiviteit van reclame analyseren, onderzoek uitvoeren, producten en diensten verbeteren en nieuwe producten en diensten ontwikkelen (inclusief het gebruik van pseudonieme en anonieme informatie).

Dit omvat het verwerken van persoonlijke gegevens om: De grootte van de doelgroep te bepalen en de betrokkenheid van de klant; ervaringsenquêtes te versturen, deelname aan online en offline onderzoekspanels mogelijk te maken en reacties te analyseren; de prestatie en werking van zowel productie- als testproducten en diensten te beoordelen (inclusief gebruiksgegevens); foutcodes te beoordelen en andere bedrijfsgegevens van machines, garantieclaims, en technische verzoeken voor ondersteuning van dealers om problemen met producten en diensten te detecteren (inclusief veiligheidsproblemen), producten en diensten te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen; de prestatie te verbeteren, problemen t.a.v. bugs oplossen en verbeteringen aanbrengen aan de onlinediensten (bijvoorbeeld het gebruik van browsegegevens bij bezoeken aan onlinediensten en hoe u zich verplaatst bij onlinediensten om het intuïtiever te maken).

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor ieder contract dat u met ons wilt aangaan (inclusief de algemene voorwaarden met betrekking tot onlinediensten) of om voor het aangaan van een contract stappen te nemen; (2) de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group t.a.v. het identificeren van problemen met hun producten en diensten, het uitvoeren van onderzoeken en het produceren van analyses, het verbeteren van producten en diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten (voor zover dergelijke legitieme belangen niet worden opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden); (3) de verwerking is noodzakelijk om de essentiële belangen van een individu te beschermen (bijvoorbeeld identificatie van veiligheidsproblemen); (4) de verwerking is noodzakelijk om aan de wettelijke verplichting te voldoen die van toepassing is (bijvoorbeeld productveiligheid; terugroepen); of (5) de verwerking met uw toestemming geschiedt.

g) Fysieke beveiliging: Om de fysieke beveiliging te implementeren en te handhaven, toegang tot faciliteiten te beheren; en om toegang tot faciliteiten te evalueren in het geval van een incident of als ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal onderzocht moet worden.

Dit omvat het verwerken van persoonlijke gegevens om: Gebruikers-ID's, badges, sleutels en andere toegangsbeheermethodes aan te maken en te beheren om ervoor te zorgen dat de mensen voor het bezoeken van faciliteiten van John Deere of een lid van de John Deere Group (d.w.z.: toegangscontrole en voorkomen van ongeoorloofde toegang) de juiste toestemming hebben; faciliteiten van John Deere of een lid van de John Deere Group te monitoren (inclusief door het gebruik van gesloten camerasystemen en andere soorten camera's) om mensen te beschermen en bescherming te bieden tegen diefstal, vandalisme en beschadiging van eigendommen van John Deere of een lid van de John Deere Group. Dit omvat het verwerken van toegangsregistraties van faciliteiten of geoorloofde gebieden (zoals het registreren van binnenkomen en vertrekken van mensen) voor het goed onderzoeken van ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is; (2) het is noodzakelijk om de essentiële belangen van een individu te beschermen; of (3) het is noodzakelijk voor de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group om de fysieke en elektronische veiligheid van onze bedrijven, terreinen en bedrijfsmiddelen te beschermen (d.w.z. het adequaat beschermen en verdedigen van eigendommen (bijvoorbeeld fysiek of intellectueel eigendom) en adequaat onderzoek uitvoeren naar ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal; en fysieke beveiliging bieden (voor zover dat rechtmatige belang niet wordt opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden). Als gegevens over strafrechtelijke overtredingen of veroordelingen worden verwerkt, dan gebeurt dit in overeenstemming met de wetgeving in de EU/EER of de lidstaat.

h) Netwerk-/cybersecurity: Om elektronische veiligheid te bieden (netwerk en cybersecurity), inclusief het identificeren, beschermen, detecteren, erop reageren en herstellen van beveiligingsgebeurtenissen.

Dit omvat het verwerken van persoonlijke gegevens om: Bedreigingen, kwetsbaarheden en risico's te identificeren; de passende autorisatie van gebruikers te identificeren, authentificeren en te bepalen; inloggegevens uit te geven en in te trekken; gebruikerspermissies toe te wijzen en te beheren; ongeoorloofde toegang tot of verwerking van gegevens en verspreiding van kwaadwillende code te voorkomen en detecteren; denial of service-aanvallen en andere schade aan computers en elektronische communicatiesystemen te stoppen; fraude, misdaad of misbruik van de IT-systemen te voorkomen en detecteren; spam, phishing-pogingen en computervirussen en andere malware te blokkeren; product- en gebruikersveiligheid te bieden; ongeoorloofde overdracht van eigendomsgegevens en andere informatie (bijvoorbeeld persoonlijke gegevens) te voorkomen.

Het mondiaal beveiligingsteam van de organisatie is hoofdzakelijk gevestigd bij Deere & Company in Moline, Illinois (maar omvat mensen die werkzaam zijn binnen andere bedrijven van de John Deere Group), en verwerkt persoonlijke gegevens om ons te ondersteunen bij het identificeren en onderzoeken van verdachte incidenten of gebeurtenissen (bijvoorbeeld door forensisch onderzoek); het coördineren van een reactie; en het herstellen van de functionaliteit.

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is; (2) het is noodzakelijk om de essentiële belangen van een individu te beschermen; of (3) het is noodzakelijk voor de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group om adequaat de eigendommen te beschermen en verdedigen (bijvoorbeeld fysiek of intellectueel eigendom) en voor een netwerk- en informatiebeveiliging te zorgen (inclusief administratieve, technische en organisatorische maatregelen) (voor zover dat rechtmatige belang niet wordt opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden). Als gegevens over strafrechtelijke overtredingen of veroordelingen worden verwerkt, dan gebeurt dit in overeenstemming met de wetgeving in de EU/EER of de lidstaat.

i) IT-werkzaamheden: Om IT-systemen, toepassingen en infrastructuren te beheren (inclusief het monitoren van prestaties van IT-systemen en infrastructuren), IT-controles te uitvoeren, en om informatie- en communicatiediensten aan te bieden.

Dit omvat het verwerken van persoonlijke gegevens om: communicatie en gebruik van andere IT-tools te faciliteren; het gebruik door John Deere of van de toepassingen door een lid van de John Deere Groep te beheren; problemen met IT-systemen en tools te identificeren en op te lossen; upgrades en patches te installeren; te zorgen voor bedrijfscontinuïteit, waaronder het maken van back-ups; en het beheren van de helpdesk.

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat u aangaat, of om op uw verzoek stappen te nemen voor het aangaan van een nieuwe overeenkomst; (2) de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door John Deere of een lid van de John Deere Group worden nagestreefd; het gaat dan met name om het beheren en onderhouden van de IT-infrastructuur (voor zover dat legitieme belang niet wordt opgeheven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden).

j) Bedrijfsactiviteiten: Het beheren van de dagelijkse activiteiten van John Deere en van de John Deere Group, voor gegevensanalyse waarmee de bedrijfsprestaties worden gerapporteerd, en voor ondernemingsbestuur (inclusief audit(s), nalevingsprocedures en andere activiteiten op het gebied van risicomanagement (inclusief inkoop van verzekeringen)).

Dit omvat de verwerking van persoonlijke gegevens om: de volgende activiteiten te faciliteren: organisatieanalyses, ontwikkeling, managementrapportages (inclusief modelleren en het ontwikkelen van risicomodellen); werkplanningen en beheer van bedrijfsmiddelen; financieel accountmanagement, inclusief betaalprocessen en crediteuren-/debiteurenbeheer; tactische en strategische planning; project- en organisatiemanagement; gegevensbewaring en -archivering; contractmanagement; relatiebeheer met derden (verkopers, leveranciers, bedrijfspartners, dealers); het beschermen en uitoefenen van rechten; intern en extern auditeren; het plannen en verwerken van reorganisatie; acquisitie, fusie, opsplitsing, en afstoting; en het verwerken van persoonsgegevens voor anonimisering/de-indentificatie.

Namens de organisatie beheert de John Deere Group gezamenlijk bepaalde categorieën persoonsgegevens (bijv. persoonlijke details, contactinformatie, gebruiksinformatie, voorkeurs- en relatie-informatie enz.) voor gelijktijdige bedrijfsprocessen van andere leden van de John Deere Group inclusief John Deere. De John Deere Group beheert tevens de gezamenlijke infrastructuur waar leden van de John Deere Group persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden verwerken.

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn; of (2) de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group om de dagelijkse activiteiten van John Deere of een lid van de John Deere Group te beheren en te sturen, het beheren van financiële zaken van John Deere en de John Deere Group; beheren van risico's waaraan van John Deere en de John Deere Group worden blootgesteld, bedrijfs- en informatiebestuur, evaluatie van bedrijfstransacties, en evaluatie van fusies en acquisitieactiviteiten (inclusief grondig onderzoek van acquisitiedoelen) (voor zover dat rechtmatige belang niet wordt opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden).

k) Bevoegdheid: Het bepalen van de geschiktheid van producten, diensten of offertes; het verifiëren, of het assisteren bij de verificatie van uw identiteit; het voldoen aan verplichtingen uit regelgeving; het controleren ten opzichte van overheids- of andere sanctielijsten; en het voldoen aan internationale eisen.

Dit omvat het verwerken van persoonlijke gegevens om: grondig onderzoek naar klanten uit te voeren (inclusief het gebruik van informatie uit verschillende bronnen, zoals openbare informatie, het controleren en verifiëren van identiteiten); kredietwaardigheidscontroles en risicoanalyses uit te voeren; controles ten opzichte van sanctielijsten uit te voeren; te voldoen aan overige regelgeving (inclusief vereisten die zijn opgelegd aan andere leden van de John Deere Group), zoals het verifiëren of u een politiek prominent persoon bent en het naleven van vereisten op het gebied van detectie en preventie van terrorismefinanciering.

De Global Trade Compliance Group is hoofdzakelijk gevestigd bij Deere & Company in Moline, Illinois (maar omvat mensen die werkzaam zijn binnen andere bedrijven van de John Deere Group) ondersteunt John Deere bij het verwerken van persoonsgegeven voor dit doel. De Global Trade Compliance Group is primair verantwoordelijk voor het identificeren en onderzoeken van eerste overeenkomsten met individuen op sanctielijsten en voor het onderzoeken en verwijderen van onjuiste overeenkomsten.

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor ieder contract dat u met ons wilt aangaan (inclusief de algemene voorwaarden met betrekking tot de online-diensten) of om voor het aangaan van een contract stappen te nemen; (2) de verwerking noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is; (3) de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van cruciale belangen van individuen; (4) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het publieke belang; of (5) de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group t.a.v. het voorkomen van het witwassen van geld en sanctieschendingen, fraudepreventie en -detectie, en het begrijpen van onze (potentiële) klanten (voor zover dergelijke legitieme belangen niet worden opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden); of (4) de verwerking met uw toestemming geschiedt. Als gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, is deze verwerking in overeenstemming met wetgeving van de EU- of EU/EEA-lidstaten, inclusief waar de verwerking noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Als gegevens over strafrechtelijke overtredingen of veroordelingen worden verwerkt, dan gebeurt dit in overeenstemming met de wetgeving in de EU/EER of de lidstaat.

l) Wettelijke naleving, procedures: Ter naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, en het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van wettelijke rechten.

Dit omvat ook het verwerken van persoonsgegevens (inclusief gevoelige persoonsgegevens of gegevens gerelateerd aan strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen) om: te voldoen aan wettelijke en andere verplichtingen waaraan leden van de John Deere Group zijn onderworpen (inclusief wetten en regelgeving van landen anders dan waar u bent gestationeerd); het naleven van overheidsinspecties en andere eisen van de overheid of andere publieke autoriteiten (inclusief die van andere landen dan waar u bent gestationeerd); het reageren op juridische processen; het aanwenden van wettelijke rechten en rechtsmiddelen, inclusief het beschermen en uitoefenen van onze rechten, het beschermen van onze eigendommen, het beschermen van de rechten, eigendommen en veiligheid van derden en die van de leden van de John Deere Group; en het onderzoeken, voorbereiden op en verdedigen van procesvoering en het beheren van interne klachten of claims (inclusief procesvoering en overheidsverzoeken in de V.S.).

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn; of (2) de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group om de dagelijkse activiteiten van ons bedrijf te beheren en te sturen; het beheren van de financiële zaken van ons bedrijf; het beheren van risico's waaraan ons bedrijf wordt blootgesteld, bedrijfs- en informatiebestuur; en naleving van niet-EU-wetgeving en wetten van andere landen waar de John Deere Group activiteiten ontplooit (voor zover dat rechtmatige belang niet wordt opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden). Als gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, is deze verwerking in overeenstemming met wetgeving van de EU- of EU/EEA-lidstaten, inclusief waar de verwerking noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Als gegevens over strafrechtelijke overtredingen of veroordelingen worden verwerkt, dan gebeurt dit in overeenstemming met de wetgeving in de EU/EER of de lidstaat.

m) Onderzoeken: Het voorkomen, vaststellen en onderzoeken van fraude, schendingen van bedrijfsbeleid of andere niet-geautoriseerde, schendende of ongepaste activiteiten (inclusief criminele overtreden).

Dit omvat het verwerken van persoonlijke gegevens om: nalevingsgevallen en hotline-indieningen te onderzoeken en erop te reageren (inclusief de exploitatie van een meldlijn in overeenstemming met Sarbanes-Oxley Act in de VS).

Met betrekking tot nalevingsonderzoeken zorgt het Center for Global Business Conduct and Global Enterprise Security & Preparedness van de John Deere Group, in hoofdzaak gevestigd bij Deere & Company in Moline, Illinois (met mensen die werkzaam zijn bij andere leden van de John Deere Group), voor overzicht en assistentie bij John Deere.

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons bedrijf van toepassing zijn; of (2) de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van John Deere of een lid van de John Deere Group om de bedrijfsvoering van John Deere of een lid van de John Deere Group te beheren en te sturen; het beheren van risico's waaraan van John Deere en de John Deere Group worden blootgesteld, bedrijfs- en informatiebestuur, het vaststellen en voorkomen van fraude; het vaststellen en voorkomen van schendingen van beleid van de John Deere Group; en naleving van niet-EU-wetgeving en wetten van andere landen waar de John Deere Group activiteiten ontplooit (voor zover dat rechtmatige belang niet wordt opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden). Als gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, is deze verwerking in overeenstemming met wetgeving van de EU- of EU/EEA-lidstaten. Als gegevens over strafrechtelijke overtredingen of veroordelingen worden verwerkt, dan gebeurt dit in overeenstemming met de wetgeving in de EU/EER of de lidstaat.

4. Ontvangers van Persoonsgegevens

John Deere gebruikt persoons- en apparatuurgegevens voor meerdere doeleinden, waaronder:

 • Klantenservice: voor het plaatsen van orders voor producten of diensten en voor andere diensten die met uw order te maken hebben, zoals productlevering, onderhoud, garantie, financiering, leasen en kredietdiensten;
 • Product- en klantenondersteuning: voor het leveren van ondersteuning, waaronder het beheren en bewaken van de staat van uw machines, voor het leveren van upgrades en communicatie op het gebied van productverbeteringsprogramma's, en voor diagnostiek en reparatie, productveiligheid en het terugroepen van producten;
 • Marketing: voor het verschaffen van communicatie over en aanbiedingen voor producten en diensten van John Deere of onze dealers, leveranciers en partners, waaronder aanbiedingen op grond van uw interesses, persoonlijke en zakelijke eigenschappen en locatie;
 • Enquêtes en promotionele evenementen: voor het uitvoeren van enquêtes, opinieonderzoeken, sweepstakes, wedstrijden, loyaliteitsprogramma's en andere promotionele evenementen;
 • Geschiktheid: om vast te stellen of u geschikt bent voor bepaalde producten, diensten of aanbiedingen;
 • Communicatie: voor het verschaffen van informatie die u mogelijk interesseert, zoals John Deere-nieuws, bedrijfstijdschriften (zoals het Britse The Furrow en Homestead), catalogi, aankondigingen, herinneringen en technische service bulletins; en
 • Beheren van onze dagelijkse bedrijfsbehoeften: zoals betalingsverwerking en financieel accountmanagement, productontwikkeling, productveiligheid, contractmanagement, websitebeheer, beheer van webforums, uitvoeren van orders of contracten, analyse, fraudepreventie, ondernemingsbestuur, rapportage en juridische naleving.

5. Cookies en vergelijkbare verzameltechnologieën

Als u de online dienst bezoekt, of een communicatie opent of aanklikt (bijvoorbeeld een e-mail van John Deere), verzamelt John Deere (of een derde partij) informatie en gegevens met behulp van geautomatiseerde middelen, met gebruik van technologieën als server- of gebruiksregistratie, browser- of http-cookies, lokaal gedeelde objecten, lokale opslag, webbakens/pixeltags, geïntegreerde scripts, Etags, server-server-verbindingen en andere vergelijkbare technologieën.

Het volgende betreft en samenvatting. Voor meer informatie over hoe John Deere (of derden) cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken op de webpagina's en online diensten van John Deere, of informatie over hoe een dergelijke technologie kan worden beheerd, kunt u vinden in onze Cookie Statement.

Deze technologieën worden in het algemeen gebruikt voor de correcte werking van de online diensten, het onthouden van uw voorkeuren of keuzes, het ondersteunen bij de verbetering van de online diensten, het meten van de reacties op onze communicatie, het verbeteren van onze communicatie of promoties, het bieden van een aangepaste of gepersonaliseerde ervaring op de online diensten, het vaststellen en voorkomen van bepaalde soorten fraude en het publiceren van relevante advertenties. In sommige gevallen combineren wij gegevens, die wij met cookies en vergelijkbare technologieën verzamelen, wel met andere persoonsgegevens die over u zijn verzameld zoals uiteengezet in hoofdstuk 3 van deze verklaring.

Wij hebben relaties met externe bedrijven voor de uitvoering van tracking- en rapportagefuncties voor onze webprocessing. Wij onderhouden tevens relaties met derde partijen om ons te ondersteunen bij het leveren van gepersonaliseerde inhoud en relevante advertenties op de online diensten, of op pagina's of diensten van derden die u wellicht bezoekt. Deze derde partijen kunnen cookies en andere technologische middelen gebruiken om gegevens over uw gebruik van onze onlinediensten en uw activiteiten op webpagina's en diensten van derden, zodat deze op u gerichte advertenties kunnen weergeven.

6. Functies van 'Vertel een vriend'

Op onze websites biedt John Deere de functionaliteit 'vertel een vriend'. Indien u gebruik maakt van deze functie, sturen wij uw vriend(in) automatisch een eenmalige e-mail met de door u aangegeven informatie en nodigen wij hem of haar uit om de website te bezoeken. John Deere gebruikt deze informatie uitsluitend om deze eenmalige e-mail te versturen en slaat deze informatie niet op.

7. Rechten gegevenssubject

U kunt, afhankelijk van lokale wetgeving, gratis bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot persoonlijke gegevens: (a) Toegang: U hebt het recht om van ons bevestigd te krijgen dat persoonlijke gegevens verwerkt worden, het doel van deze verwerking, de soorten gegevens, informatie over de ontvangers van de gegevens en de niet-EU-landen waarin zij gevestigd zijn, de veiligheidsmaatregelen die getroffen worden voor de overdracht naar niet-EU-landen, bewaarperiode van gegevens of criteria om deze te bepalen, meer informatie over uw rechten, onze verwerkingsactiviteiten en gegevensleveranciers en de materiële en beoogde gevolgen van verwerking; (b) Rectificatie: U hebt het recht om te vragen om rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens en om aanvulling van onvolledige gegevens; (c) Overdraagbaarheid: U kunt de persoonlijke gegevens over u die u aan ons hebt verstrekt, ontvangen in een gestructureerde, gebruikelijke en voor computers leesbare indeling en hebt het recht om deze zonder problemen over te dragen aan andere gegevensverwerkers. Dit recht bestaat alleen als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of wanneer een contract en de verwerking geautomatiseerd worden uitgevoerd; (d) Beperking: U mag vragen om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens over u als (i) u de nauwkeurigheid ervan betwist - gedurende de periode die nodig is om uw verzoek te controleren; (ii) de verwerking onwettig is en u bezwaar hebt tegen de verwijdering en vraagt om een beperking; (iii) we deze niet langer nodig hebben, maar u bij ons aangeeft dat u ze nodig hebt om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (iv) u bezwaar aantekent op basis van een openbaar of rechtmatig belang - gedurende de periode die nodig is om uw verzoek te controleren; en (e) Verwijdering: U mag vragen om verwijdering van de persoonlijke gegevens over u als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we deze verzameld hebben, u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere juridische basis is voor de verwerking, u bezwaar hebt aangetekend en er geen doorslaggevende, rechtmatige redenen zijn voor de verwerking, als verwerking onwettig is of als verwijdering noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bezwaar: U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens over u om overtuigende en rechtmatige redenen die te maken hebben met uw specifieke situatie. Dit geldt niet voor situaties waar juridische bepalingen uitdrukkelijk voorzien in deze vorm van verwerking. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen als gegevens over u verwerkt worden voor direct marketing.

Als u deze rechten wilt uitoefenen of zich zorgen maakt over hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt, maak dan gebruik van ons portaal voor de rechten van gegevenssubjecten, dat [here] beschikbaar is. Let op: u hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Dit is in het bijzonder de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin u woont, werkt of de locatie waar het probleem dat onderwerp van de klacht is zich heeft voorgedaan.

Als u vragen hebt over de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende leden van de John Deere Group, inclusief waar zij handelen als gezamenlijk verantwoordelijken, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming ('DPO', Data Protection Officer). Neem ook contact op met de DPO als u meer te weten wilt komen over de regeling tussen leden van de John Deere Group die acteren als gezamenlijk verantwoordelijk met John Deere. Als er sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid, dan kunt u uw rechten bij en tegen elk van hen uitoefenen.

Contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming in hoofdstuk 15 van deze verklaring.

8. Beheer van toestemming

Als we u gevraagd hebben om uw toestemming om de persoonlijke gegevens voor een bepaald doel te gebruiken, dan mag u uw toestemming weigeren. Ook mag u uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de methoden die in Hoofdstuk 7 of 15 aangegeven zijn. De rechtmatigheid van verwerking van persoonlijke gegevens die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming hebt ingetrokken, wordt hierbij niet beïnvloed.

9. Overdracht van persoonlijke gegevens naar andere landen

Vanwege de wereldwijde aard van onze bedrijfsvoering kan het zijn dat bepaalde in Hoofdstuk 4 genoemde ontvangers zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze landen bieden mogelijk niet voldoende bescherming ten aanzien van gegevens. Internationale overdrachten vinden plaats naar landen waarin de leden van de John Deere Group kantoor houden, zoals India en de Verenigde Staten van Amerika.

Van sommige niet-EER-landen heeft de Europese Commissie aangegeven dat ze volgens de EER-standaarden voldoende bescherming bieden ten aanzien van gegevens (een lijst met die landen is hier beschikbaar. Voor overdrachten van de EER-landen naar landen die volgens de Europese Commissie niet voldoende bescherming bieden, treffen we passende maatregelen, zoals bindende bedrijfsvoorschriften, standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen om persoonlijke gegevens te beschermen, andere geldige overdrachtsmechanisme(n) of, in uitzonderlijke situaties, op basis van de toegestane wettelijke uitzonderingen. Overdrachten naar derden in dergelijke landen vinden plaats via een acceptabele vorm van gegevensoverdracht, zoals bindende bedrijfsvoorschriften, standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen om Persoonlijke Gegevens te beschermen, certificeringen, goedgekeurde gedragscodes, een ander geldig overdrachtsmechanisme of - in uitzonderlijke situaties - op basis van de toegestane wettelijke afwijkingen. Neem aan de hand van de gegevens in hoofdstuk 15 van deze verklaring contact op met onze functionaris gegevensbescherming als u een kopie van dit mechanisme wilt ontvangen.

10. Gegevensbewaring

Gegevens worden bewaard zolang wij achten dat dit nodig is voor het voltooien van de doeleinden zoals aangegeven in deze verklaring of zoals door de relevante wetgeving wordt voorgeschreven. De criteria voor het bepalen van de bewaarperiode zijn onder meer:

 • We hebben een doorlopende relatie met u;
 • Persoonlijke gegevens zijn nodig voor het/de doel(en) zoals aangegeven in hoofdstuk 3; of
 • Toepasselijke wet- en regelgeving vereisten dat we persoonlijke gegevens bewaren.

Het kan zijn dat wij persoonlijke gegevens langer moeten bewaren, bijvoorbeeld bij procesvoering of als we een dagvaarding, huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel ontvangen of vallen onder een ander juridisch proces waarvoor het nodig is dat wij de persoonlijke gegevens bewaren. Gegevens worden bewaard overeenkomstig ons gegevensbewaringsschema en de toepasselijke wettelijke bepalingen. Behoudens ons gegevensbewaringsschema en de toepasselijke juridische eisen, zullen wij persoonlijke gegevens die niet langer nodig zijn verwijderen en/of anonimiseren. Neem voor meer informatie contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

11. Privacybeleid van derden

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonlijke gegevens door John Deere en leden van John Deere. Andere websites die u mogelijk via deze website kunt raadplegen of waarvan de functies of functionaliteit zijn opgenomen in de onlinediensten, beschikken over een eigen privacybeleid en -gebruiken. Onze zelfstandige dealers, leveranciers en zakenpartners hebben tevens hun eigen privacybeleid en -gebruiken. Wij raden u aan om kennis te nemen van de privacyverklaring van alle derden voordat u hen gegevens verschaft of gebruik maakt van een aanbod of aanbieding.

12. Forums, productreviews en andere openbare gebieden

Op onze website vindt u forums en andere gebieden waar u publiekelijk productreviews kunt plaatsen, met anderen kunt communiceren en media-inhoud kunt plaatsen. Lees voor het plaatsen op deze locaties aandachtig de "Algemene voorwaarden" die van toepassing zijn. Alle gegevens die u plaatst zijn beschikbaar voor iedereen met een internetaansluiting en vermelde persoonsgegevens kunnen door anderen gelezen, verzameld en gebruikt worden. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres bij een productreview vermeldt, kunt u ongevraagd berichten door derden toegestuurd krijgen. Wees voorzichtig bij het plaatsen van persoonsgegevens.

13. Sollicitanten

Indien u bij John Deere hebt gesolliciteerd, worden de persoonsgegevens die bij uw sollicitatie verstrekt zijn normaliter voor wervingsdoeleinden en andere doeleinden met betrekking tot de interne personeelsafdeling gebruikt. Voor meer informatie, zie de algemene recruitementverklaring beschikbaar via het menu 'Country or Product Specific Information'.

14. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Af en toe kan deze privacyverklaring gewijzigd worden om nieuwe of andere privacygebruiken op te nemen. Bij een belangrijke wijziging van deze privacyverklaring treft u een bericht op onze homepage.

15. Hoe kunt u ons bereiken; gegevensbeheerders

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze privacygebruiken of deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. U kunt ons online bereiken via R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar:

John Deere GmbH & Co KG
Data Protection Officer
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Duitsland

Gegevensbeheerders omvatten:

Naam Contactgegevens Responsibility
John Deere GmbH & Co KG John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Duitsland 68163, Duitsland
 • Europese hoofdkantoren;
 • Agriculture and Turf products and services;
 • EMEA Sales & Marketing
 • Online Services; Data Services and Subscriptions
John Deere Forestry Oy Lokomonkatu 21, Tampere,Tampere, Finland 33900, Finland
 • Producten en diensten
 • Vaardigheden verkoop en marketing
John Deere Bank S.A., inclusief haar branches en representatieve kantoren in Duitsland, Zwitserland, VK en Spanje. 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg Producten en diensten
John Deere Acceptances S.r.l. Via Guiseppe di Vittorio 1, Wignate (Milaan) 20060, Italië Producten en diensten
John Deere Solution Réseau S.A.S. 23, rue du Paradis, 45140 Ormes, Frankrijk Financial Services
John Deere Forestry, Ltd. (VK) Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW Verenigd Koninkrijk Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Ltd. (VK) Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT Verenigd Koninkrijk Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Iberica, S.A. (Spain) Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid) Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Polen) Ul. Poznanska 1b 62 – 080 Tarnowo Podgorne Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Forestry AS (Norway) Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Nederland B.V. (Netherlands) Expeditiestraat 12 5961PX Horst Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Italiana S.r.L. (Italy) Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milaan) Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere Forestry Ltd. (Ierland) Ballyknocken, Co. Wicklowtd> Verkoop- en marketingstrategieën
John Deere France S.A.S. (Frankrijk) Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle Verkoop- en marketingstrategieën

Bindende bedrijfsrichtlijnen van de Deere Group

Bindende bedrijfsrichtlijnen van de Deere Group

Country or Product Specific Information

Aanvraagformulier voor rechten van betrokkenen

Aanvraagformulier voor rechten van betrokkenen

Klachtenformulier persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Contactgegevens

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere  & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA
PrivacyManager@JohnDeere.com 

      
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132

or

PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

ASIA: 

Privacy Manager
Office of Corporate Compliance
Deere & Company
One John Deere Place 
Moline, Illinois 61265-8098

PrivacyManager@JohnDeere.com

NORTH AMERICA:
Canada For John Deere Canada ULC
and all affiliates other than John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Canada ULC
P.O. Box 1000
Grimsby, Ontario, L3M 4H5
Phone:1-905-945-9281
Fax: 1-905-945-7311

For John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Financial
3430 Superior Court
Oakville, Ontario L6L 0C4
Phone: 1-800-321-3766
Fax: 1-888-446-1890

México/Centroamérica
Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
Industrias John Deere Argentina SA,
E-Marketing Department,
John Orsetti 481, (S2152CFA)
Grenadier Baigorria,
Province of Santa Fe – Argentina

EUROPE:

John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
Datenschutzbeauftragter
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim, Germany

Telephone: +49 621 829 - 01
Fax: +49 621 829-45-8300


E-Mail: R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

John Deere Bank S.A.,
43, avenue John F. Kennedy L-1855
Luxembourg 

Telephone: + 352 2629901
Fax: +352 262990-200

Email: JDFComplianceEU@JohnDeere.com


AFRICA:
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

South Africa
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, GERMANY
Phone: (0621)829-01
Fax: (0621) 829-45-8300
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

MIDDLE EAST – Near & Middle East:
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, Germany
Telephone: (0621) 829 - 01
Fax: (0621) 829-45-8300

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND:

Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132
or
PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email: 23JDFinancial@JohnDeere.com  

John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

Last Updated: May 25, 2018