Gebruiksvoorwaarden voor de website van John Deere Nederland B.V.

Door het gebruik van deze website van John Deere Nederland B.V. ("John Deere") gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). John Deere wijst u erop dat deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. John Deere adviseert u om geregeld te controleren of de Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd. Om de Gebruiksvoorwaarden op te slaan of te printen kunt u gebruik maken van de knoppen die bovenaan deze pagina zijn opgenomen.

Toepasselijkheid

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van John Deere, alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (de "Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die John Deere besteedt aan de samenstelling van de website en de daarop gepubliceerde Informatie, kan John Deere niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde Informatie. De op de website opgenomen Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

John Deere is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website, daaronder begrepen schade ten gevolge van de aanwezigheid van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie op deze website.

John Deere is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet uitsluitend – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Informatie van derden

Bepaalde (hyper)links op deze website leiden naar de door derden beheerde, externe websites. John Deere is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

We integreren mogelijk ook met derden die onder hun eigen voorwaarden met u communiceren. Een dergelijke derde partij is YouTube en door gebruik te maken van de sites of services, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de YouTube-servicevoorwaarden die zich hier bevinden.

Financiële Informatie

Op deze website is mogelijk financiële Informatie (e.g. prijzen van producten en/of diensten) opgenomen. Deze financiële Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. John Deere staat niet in en is niet aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze financiële Informatie.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de daarin en daarop opgenomen Informatie bij John Deere, althans haar groepsmaatschappijen of licentiegevers. Hieronder zijn nadrukkelijk begrepen alle rechten op de op de website opgenomen en afgebeelde handelsnamen, woord- en beeldmerken en logo's van John Deere, waaronder, maar niet uitsluitend, John Deere en Deere & Company.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van John Deere.

Nieuwsbrief en e-mailberichten

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief over de huidige en toekomstige actualiteiten van John Deere en/of e-mailberichten inhoudende informatie over onze producten en diensten. U kunt zich telkens weer afmelden voor de nieuwsbrief en/of e-mailbericht via de 'Afmelden'-link in elke nieuwsbrief en/of e-mailbericht, indien u deze niet meer wenst te ontvangen.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

Indien u ideeën en/of materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") via deze website, e-mail of anderszins aan John Deere toestuurt, zal John Deere gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, één en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en John Deere zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij John Deere terzake van alle schade en kosten die John Deere lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Privacy- en cookieverklaring

John Deere heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacy- en cookieverklaring. U geeft door het gebruik van de Website toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in de privacy- en cookieverklaring.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op. Onze contactgegevens zijn:

John Deere Nederland B.V. Expeditiestraat 12
5961PX Horst E-Mail: InfoNL@JohnDeere.com

Last Updated: August 9, 2017